Dashiki Style | Dashiki Pride | سبک های ایزامباتو
آنکارا استایل

Dashiki Style & Dashiki Pride


داشیکی چیست؟


داشیک آفریقایی پوشاک و گردن گردن رنگارنگ و متنوع شبیه به تونیک هستند /كفتان. آنها در غرب آفریقا سرچشمه گرفته اند و در اصل توسط مردان پوشیده می شدند ، اما امروزه توسط همه بسیار پوشیده شده است!
نام Dashiki از کلمه "danshikiیا دانی سیکی
به معنی "پیراهن" در هاوسا و یوروبا ، هر دو زبان در غرب آفریقا ، به ویژه نیجریه ، صحبت می شود. سبک های مختلف چاپ وجود دارد ،
معروف به معروفآنجلیناچاپ و Nsu Bura.